UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
ZAREJESTRUJ
ZESPÓŁ
 
  O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
Materiały
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia,
na udział w konkursie filmowym "Postaw na Słońce"

........................................................
(miejscowość, data)

Zgoda niepełnoletniego uczestnika

Ja niżej podpisany/a, ..........................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu)
po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu filmowego "Postaw na Słońce" organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska,

oświadczam, że niniejszym:
 • zgadzam się na udział mojego dziecka

  .......................................................................................................................

  z zespołu .....................................................................................................
  (imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwa zespołu filmowego do jakiego należy)
  w konkursie filmowym "Postaw na Słońce" według wszelkich zapisów regulaminu Konkursu w całości;
 • wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs.


...............................................................................
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

formularz do pobrania (doc)
formularz do pobrania (pdf)

Zgoda pełnoletniego uczestnika
na udział w konkursie filmowym "Postaw na Słońce"

........................................................
(miejscowość, data)

Zgoda pełnoletniego uczestnika

Ja niżej podpisany/a, .........................................................................................

z zespołu ..........................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu filmowego "Postaw na Słońce" organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska,

oświadczam, że niniejszym:
 • akceptuję wszelkie zapisy regulaminu Konkursu w całości oraz
 • wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs.


.............................................................
Czytelny podpis uczestnika Konkursu

formularz do pobrania (doc)
formularz do pobrania (pdf)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
w konkursie filmowym "Postaw na Słońce"


Ja niżej podpisany/a, .........................................................................................
(imię i nazwisko)

NR PESEL ..............................zamieszkały/a w .....................................................
(nr PESEL)                                         (dokładny adres zamieszkania)
po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu filmowego "Postaw na Słońce" organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku przez zespół ......................................................................................... .....................
(nazwa zespołu konkursowego)
ze szkoły ....................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)
w celach konkursowych, określonych w regulaminie ww. Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.)


..................................................................
Data, miejscowość i czytelny podpis      

formularz do pobrania (doc)
formularz do pobrania (pdf)