Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Pana/Panią w związku z udziałem
w konkursie Filmeko (dalej jako „konkurs”)  i przetwarza te dane w następującym zakresie i w następujący sposób:

  • imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki lub opiekuna/opiekunki zespołu – przetwarzane są w celu założenia konta w serwisie internetowym prowadzonym dla konkursu w związku z organizacją konkursu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji filmu oraz rozpowszechniania wizerunku na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania licencji na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu obsługi ewentualnych roszczeń oraz komunikacji w zakresie konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego – przetwarzane są w celu obsługi złożonych oświadczeń konkursowych w imieniu uczestnika/uczestniczki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w tym zakresie (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej – przetwarzane są w celu obsługi ewentualnych roszczeń oraz komunikacji w zakresie konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • adres email uczestnika/uczestniczki lub opiekuna/opiekunki zespołu – przetwarzany jest w celu założenia konta w serwisie internetowym prowadzonym dla konkursu w związku z organizacją konkursu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • wizerunek, w tym głos – przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji filmu oraz rozpowszechniania wizerunku na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku, może być cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres email: rodo@fundacjabos.pl lub pocztą na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem i nie wpływa na legalność ujawnionego wizerunku w materiałach już rozpowszechnionych.

Wizerunek ujawniony w filmie oraz inne przekazane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją i promocją konkursu lub organizatora.

Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji konkursu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w odniesieniu do wizerunkuujawnionego w filmie także przez okres działalności Fundacji dla celów archiwalnych oraz w celach użycia filmu w celu informowania, promocji i reklamy konkursu lub organizatora.

W stosunku do przekazanych danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.