1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski: 
  1. Trzy nagrody główne za zdobycie najwyższych wyników, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  2. Trzy wyróżnienia przyznawane uczniom i nauczycielom.
 2. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 5 osób.
 3. Łączna pula nagród wynosi 10 tys. zł.
 4. Nagrody przyznawane są:
  1. Członkom Zespołów Konkursowych.
  2. Opiekunowi Zespołu.
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 8. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 9. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce Wyniki.

  Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie otrzymają dyplomy, które zostaną rozesłane mailowo.