Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „organizator”).
 2. Biuro organizacyjne konkursu (dalej jako „biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
 3. Kontakt do biura:
  1. Tel.: 507 006 579, codziennie w godzinach 10:00-14:00
  2. Strona konkursu: www.filmeko.pl
  3. E-mail: filmeko@fundacjabos.pl

II. PARTNER GŁÓWNY

 1. Bank Ochrony Środowiska
 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

III. PATRONI I SPONSORZY

 1. Konkurs „Filmeko” (dalej jako „konkurs”) został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska i Dom Maklerski BOŚ.

IV. GŁÓWNY CEL KONKURSU

 1. Edukacja ekologiczna młodego pokolenia w zakresie sozologii (czynnej i biernej ochrony środowiska), bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.

V. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii.
 2. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
 3. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu.
 4. Nabycie przez młodzież umiejętności realizacji filmu zgodnie ze sztuką filmową.
 5. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja filmu edukacyjnego na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych lub odnawialnych źródeł energii.
 2. Konkurs jest skierowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek itp. oraz pośrednio do społeczności lokalnych.
 3. Konkurs poszerza społeczną świadomość na temat problematyki sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych oraz odnawialnych źródeł energii.
 4. Placówki są reprezentowane przez zespoły konkursowe (dalej jako „zespół”).

VII. ADRESACI KONKURSU

 1. Adresatami konkursu jest młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. Młodzież może zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. (dalej jako „placówka”).
 3. Pośrednio adresatem konkursu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.

VIII. TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie: październik 2023 – wrzesień 2024.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu.

IX. STRONA KONKURSU

 1. Do zarządzania konkursem przygotowano stronę www.filmeko.pl (dalej jako „strona konkursu”).
 2. Na stronie konkursu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia w nim udziału.

X. REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Placówkę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.
 3. Zespół składa się z grupy maksymalnie 5 uczniów z jednej placówki (mogą to być osoby z różnych klas/grup zajęciowych/kół) i opiekuna (nauczyciel lub pracownik placówki).
 4. Jeden uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do 15 grudnia 2023 roku poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie konkursu. Rejestracji musi dokonać opiekun zespołu.
 6. Zgłaszając zespół opiekun zespołu oświadcza, że Dyrektor Placówki wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy oraz miejscowości szkoły, do której uczęszczają i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych organizatora i w publikacjach wydawniczych organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
 8. Podczas rejestracji tworzone jest konto opiekuna, za pomocą którego opiekun zgłasza członków zespołu oraz przesyła raporty z realizacji zadań.
 9. Rejestracja zespołu kończy się otrzymaniem maila powitalnego na adres mailowy podany podczas rejestracji. Jest to potwierdzenie udanej rejestracji.
 10. Opiekun w panelu „Twój zespół”:
  1. Dodaje członków zespołu wpisując ich dane (imię i nazwisko, e-mail);
  2. Tworzy indywidualny dostęp do konta ucznia dla każdego członka zespołu konkursowego.
 11. Opiekun załącza pliki ze skanami zgód członków zespołu na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu) za pomocą panelu „Wymagane dokumenty” w zakładce ZADANIA (w przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni; osoby powyżej 16 roku życia same podpisują zgody);
 12. Wzór zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie ucznia poniżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 13. Wzór zgody na udział w konkursie powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 14. Zespoły są zobowiązanie do zapoznania się z dokumentami umożliwiającymi udział w projekcie, które są zamieszczone na stronie konkursu.
 15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań oraz przesłanie do organizatora konkursu raportu z realizacji zadań.

XI. ZADANIA DO WYKONANIA

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Zespoły konkursowe realizują następujące zadania:
  1. Zadanie 1. WYBÓR TEMATU I ANALIZA PROBLEMU
  2. Zadanie 2. FILM
  3. Zadanie 3. PROMOCJA FILMU
 3. Konkurs kończy się przesłaniem przez zespół konkursowy raportu z realizacji zadań.

XII. RAPORTY Z REALIZACJI ZADAŃ

 1. Zespoły w ramach konkursu wykonują kolejne zadania podane w zakładce ZADANIA. Raport z realizacji zadań przesyłany jest do organizatora za pośrednictwem strony konkursu.
 2. Przed przesłaniem raportu opiekun zespołu załącza plik ze skanem oświadczenia Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów, w tym do muzyki i animacji, wykorzystanych w produkcji filmu;
 3. Wszystkie zadania opisane są na stronie konkursu w zakładce ZADANIA, który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 4. Terminy przesłania raportów są określone w TERMINARZU dostępnym na stronie konkursu.
 5. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez zespół sędziowski powołany przez organizatora.
 6. Jeden zespół wysyła jeden raport z realizacji zadań.
 7. Raporty tworzą uczniowie po zalogowaniu na koncie ucznia. Natomiast opiekun przesyła raport do oceny po zalogowaniu na koncie opiekuna.
 8. Za cały raport można uzyskać 150 punktów.
 9. Punktacja poszczególnych zadań konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w ZADANIACH):
  1. Zadanie 1. WYBÓR I ANALIZA TEMATU – 25 punktów
  2. Zadanie 2. FILM – 100 punktów
  3. Zadanie 3. PROMOCJA FILMU – 25 punktów
 10. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 2 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.
 11. Raporty zespołów, które nie dołączyły oświadczenia Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów nie będą oceniane.
 12. Końcowa ocena raportu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego pomniejszona o naliczone punkty karne za nieterminowe przesłanie raportu.
 13. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XIII. FILMY

 1. Nagranie można zrealizować w dowolnej technice filmowej. Celem filmu jest przedstawienie wybranego zagadnienia z zakresu sozologii, ekologii, bioróżnorodności lub odnawialnych źródeł energii.
 2. Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 min (wyłączając napisy początkowe i końcowe).
 3. Zamieszczone filmy powinny być w formacie mp4.
 4. Wielkość pliku z filmem nie powinna przekraczać 200 MB.
 5. Film powinien być także zamieszczony w serwisie YouTube lub na innych stronach internetowych z linkiem podanym w raporcie.
 6. Osoby występujące w filmie muszą podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku należy uzupełnić na poniższych wzorach:
  1. dla osób poniżej 16 roku życia – wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
  2. dla osób powyżej 16 roku życia – wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 8. Skany zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie oraz oświadczenie Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów (załącznik nr 3 do regulaminu) należy dołączyć do raportu z wykonywanych zadań za pomocą pola „dane dodatkowe”.
 9. Oryginały zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie oraz oświadczenie Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów, należy przesłać na adres organizatora nie później niż 5 dni roboczych po terminie składania raportów wyznaczonym przez organizatora.
 10. Filmy zespołów, które nie przesłały skanów i oryginałów oświadczenia Dyrektora Szkoły oraz zgód na przetwarzanie wizerunku nie wezmą udziału w konkursie.
 11. Filmy nie mogą być reklamą lub antyreklamą żadnego producenta lub marki.
 12. Film powinien być zgodny z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub obelżywe, treści przedstawiających przemoc, treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym.

XIV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. członkowie zespołu, w imieniu którego opiekun przesyła film do udziału w Konkursie są jego autorami, w tym współtwórcami,  
  2. autorom lub współtwórcom filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki) lub są uprawnieni do korzystania z filmu i jego elementów w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wzięcia udziału w konkursie;
  3. prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;
  4. członkowie zespołu udzielili zgody na udział w konkursie, publikację filmu oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów konkursowych określonych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu;
  5. film nie został wykonany na odpłatne zlecenie;
  6. film nie został zrealizowany przy udziale członków zespołu sędziowskiego konkursu oraz pracowników lub współpracowników organizatora;
  7. film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).
 2. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z filmu w zakresie objętym udzieloną licencją oraz zgodą na korzystanie z praw zależnych określonymi w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, tj. z dniem przesłania filmu w celu udziału w Konkursie, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wyłącznie w zakresie objętym konkursem i w związku z informowaniem i promocją konkursu lub organizatora,  na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Organizatorowi, na podstawie udzielonej przez twórców lub współtwórców zgody udzielonej w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji filmu Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź nazwy zespołu konkursowego jako autora utworu pierwotnego.
 4. Uczestnik konkursu – autor lub współautor filmu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
  1. oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
  2. nienaruszalności treści i formy;
  3. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  4. nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik konkursu – autor lub współautor filmu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2- 4.

XV. NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe przyznawane przez zespół sędziowski:
  1. Trzy nagrody główne są przyznawane trzem zespołom za zajęcie trzech pierwszych miejsc zgodnie z otrzymaną punktacją.
  2. Trzy wyróżnienia są przyznawane za zajęcie miejsc od czwartego do szóstego zgodnie z otrzymaną punktacją.
 2. Łączna pula nagród rzeczowych wynosi 10 tys. zł.
 3. Nagrody rzeczowe przyznawane są:
  1. członkom zespołów konkursowych.
  2. opiekunowi zespołu.
 4. Każdy członek zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez zespół. Przyjmuje się, że zespół liczy maksimum 5 uczniów i 1 opiekuna.
 5. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 8. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
 9. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.

XVI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa w szczególności rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania.
 2. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników konkursu) na stronie internetowej konkursu oraz w materiałach prasowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów  w konkursie.
 4. Zespoły, które naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone z konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez zespół.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej konkursu.


Partnerzy

PATRONI HONOROWI

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos