ORGANIZATOR KONKURSU

 • Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 • Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
 • Kontakt do Biura:
  Tel.: 507 006 579, codziennie w godzinach 10:00-14:00
  Strona konkursu: www.filmeko.pl
  E-mail: filmeko@fundacjabos.pl

PARTNER GŁÓWNY

 1. Bank Ochrony Środowiska

PATRONI I SPONSORZY

 1. Konkurs „Filmeko” został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

GŁÓWNY CEL KONKURSU

 1. Głównym celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodego pokolenia w zakresie sozologii (czynnej i biernej ochrony środowiska), bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii;
 2. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 3. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu;
 4. Nabycie przez młodzież umiejętności realizacji filmu zgodnie ze sztuką filmową.
 5. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja filmu edukacyjnego na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych lub odnawialnych źródeł energii.
 2. Konkurs jest skierowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek itp oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych oraz odnawialnych źródeł energii.
 3. Placówki są reprezentowane przez zespoły konkursowe (dalej jako „zespół”).
 4. Konkurs realizowany jest w formie ogólnopolskiej międzyzespołowej rywalizacji.

ADRESACI KONKURSU

 1. Adresatami konkursu jest młodzież ucząca się w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. Młodzież może zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. (dalej jako „placówka”).
 3. Pośrednio adresatem konkursu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.

TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie: listopad 2022 – wrzesień 2023.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu.

STRONA KONKURSU

 1. Do zarządzania konkursem przygotowano stronę www.filmeko.pl (dalej jako„strona konkursu”).
 2. Na stronie konkursu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia w nim udziału.

REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Placówkę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.
 3. Zespół składa się z grupy maksymalnie 5 uczniów z jednej placówki (mogą to być osoby z różnych klas/grup zajęciowych/kół) i opiekuna (nauczyciel lub pracownik placówki).
 4. Jeden uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.
 5. Zmiany w składzie zespołu muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do 15 grudnia 2022 roku poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie konkursu. Rejestracji musi dokonać opiekun zespołu.
 7. Zgłaszając zespół opiekun zespołu oświadcza, że Dyrektor Placówki wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy oraz miejscowości szkoły, do której uczęszczają i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 9. Podczas rejestracji tworzony jest Panel Opiekuna, za pomocą którego Opiekun zgłasza członków zespołu oraz przesyła raporty z realizacji zadań.
 10. Rejestracja Zespołu kończy się otrzymaniem maila powitalnego na adres mailowy podany podczas rejestracji. Jest to potwierdzenie udanej rejestracji.
 11. Opiekun poprzez Panel Opiekuna:
  • dodaje członków zespołu wpisując ich dane (imię i nazwisko, e-mail);
  • załącza pliki ze skanami zgód członków zespołu na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni; osoby powyżej 16 roku życia same podpisują zgody);
  • załącza plik ze skanem oświadczenia Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów, w tym do muzyki i animacji, wykorzystanych w produkcji filmu;
  • tworzy indywidualny dostęp do Panelu Ucznia dla każdego członka zespołu konkursowego.
 12. Wzór zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie ucznia poniżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Wzór zgody na udział w konkursie powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 14. Zespoły są zobowiązanie do zapoznania się z dokumentami umożliwiającymi udział w projekcie, które są zamieszczone na stronie konkursu.
 15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań oraz przesłanie do Organizatora konkursu raportu z realizacji zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Zespoły konkursowe realizują następujące zadania:
  • Zadanie 1. WYBÓR TEMATU I ANALIZA PROBLEMU
  • Zadanie 2. FILM
  • Zadanie 3. PROMOCJA FILMU
  • Zadanie 4. WYMAGANE DOKUMENTY
 3. Konkurs kończy się przesłaniem przez zespół konkursowy raportu z realizacji zadań.

REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. Zespoły w ramach konkursu wykonują kolejne zadania zgodnie z PLANEM DZIAŁAŃ. Raport z realizacji zadań przesyłany jest do Organizatora za pośrednictwem strony konkursu.
 2. Wszystkie zadania opisane są na stronie konkursu w zakładce PLAN DZIAŁAŃ, który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 3. Terminy przesłania raportów są określone w TERMINARZU dostępnym na stronie konkursu.
 4. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora tj. Fundację BOŚ.
 5. Raporty tworzą uczniowie w PANELU UCZNIA. Natomiast opiekun przesyła raport do oceny w PANELU OPIEKUNA. Za cały raport można uzyskać 1000 punktów.
 6. Punktacja poszczególnych zadań konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w PLANIE DZIAŁAŃ):
  • Zadanie 1. WYBÓR I ANALIZA TEMATU – 100 punktów
  • Zadanie 2. FILM – 800 punktów
  • Zadanie 3. PROMOCJA FILMU – 100 punktów
  • Zadanie 4. WYMAGANE DOKUMENTY – bez punktacji
 7. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 10 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.
 8. Końcowa ocena raportu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego pomniejszona o naliczone punkty karne za nieterminowe przesłanie raportu.
 9. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

FILMY

 1. Nagranie można zrealizować w dowolnej technice filmowej. Celem filmu jest przedstawienie wybranego zagadnienia z zakresu sozologii, ekologii, bioróżnorodności lub odnawialnych źródeł energii.
 2. Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 min (wyłączając napisy początkowe i końcowe).
 3. Zamieszczone filmy powinny być w formacie mp4.
 4. Wielkość pliku z filmem nie powinna przekraczać 100 MB.
 5. Film powinien być także zamieszczony w serwisie YouTube lub na innych stronach internetowych z linkiem podanym w raporcie.
 6. Osoby występujące w filmie muszą podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku należy uzupełnić na poniższych wzorach:
  • dla osób poniżej 16 roku życia – wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • dla osób powyżej 16 roku życia – wzór zgody stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 8. Skany zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie należy dołączyć do raportu z wykonywanych zadań.
 9. Oryginały zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie należy przesłać na adres Organizatora nie później niż 5 dni roboczych po terminie składania raportów wyznaczonym przez organizatora.
 10. Filmy nie mogą być reklamą lub antyreklamą żadnego producenta lub marki.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Warunkiem przystąpienia Zespołu do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • zespół przesyłający film jest jego autorem;
  • autorom filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
  • prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;
  • zespół autorski filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Zespół);
  • film nie został wykonany na odpłatne zlecenie;
  • film nie został zrealizowany przy udziale członków Zespołu Sędziowskiego oraz pracowników Organizatora;
  • film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).
 2. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, obejmujące następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź nazwy Zespołu Konkursowego jako autora utworu pierwotnego.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie:
  • oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
  • nienaruszalności treści i formy;
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  • nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2- 4.

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe przyznawane przez Zespół Sędziowski:
  • Trzy nagrody główne są przyznawane trzem zespołom za zajęcie trzech pierwszych miejsc zgodnie z otrzymaną punktacją.
  • Trzy wyróżnienia są przyznawane za zajęcie miejsc od czwartego do szóstego zgodnie z otrzymaną punktacją.
 2. Łączna pula nagród wynosi 10 tys. zł.
 3. Nagrody rzeczowe przyznawane są:
  • Członkom Zespołów Konkursowych.
  • Opiekunowi Zespołu.
 4. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 5 osób.
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 8. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
 9. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.
 10. Opiekun Zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 5 do Regulaminu).
 2. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników Konkursu) na stronie internetowej konkursu oraz w materiałach prasowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
 4. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone z konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

Aktualizacja 27.10.2022 r. 19:24 (zmiana numeru telefonu)

Aktualizacja 03.11.2022 r. 10:55 (nowy patron honorowy konkursu)
Aktualizacja 16.01.2022 r. 10:22 (poprawa treści załącznika nr 3)