ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
 3. Kontakt do Biura:
  Tel.: 507 006 579, codziennie w godzinach 10:00-14:00
  Strona konkursu: www.filmeko.pl
  E-mail: filmeko@fundacjabos.pl

PARTNER GŁÓWNY

 1. Bank Ochrony Środowiska

PATRONI I SPONSORZY

 1. Projekt „Postaw na Słońce” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

GŁÓWNY CEL KONKURSU

 1. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
 2. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej;
 2. Upowszechnienie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii OZE;
 3. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, płynących z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
 4. Stworzenie przez uczniów filmu promujących Odnawialne Źródła Energii;
 5. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 6. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu; 
 7. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii.
 2. Konkurs filmowy jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”.
 3. Konkurs jest skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych.
 4. Konkurs realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji.

ADRESACI KONKURSU

 1. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.
 2. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie: październik 2021 – wrzesień 2022.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu.

STRONA KONKURSU

 1. Do zarządzania konkursem przygotowano stronę www.filmeko.pl.
 2. Na stronie konkursu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia w nim udziału. 

REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Szkołę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.
 3. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 5 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela).
 4. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do 7 grudnia 2021 14 stycznia 2022 14 marca 2022 roku poprzez:
  • wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie konkursu;
  • wgranie oświadczenia dyrektora szkoły (załącznik nr 6 do regulaminu) w wersji zeskanowanej z podpisem i pieczątką Dyrektora Szkoły; Podpisany formularz zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.
 6. Podpisując zgłoszenie do Konkursu Dyrektor wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy oraz miejscowości szkoły, do której uczęszczają i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 8. Podczas rejestracji tworzony jest Panel Opiekuna, za pomocą którego Opiekun zgłasza członków zespołu oraz przesyła raporty z realizacji zadań
 9. Rejestracja Zespołu kończy się automatycznym zalogowaniem do Panelu Opiekuna, co jednocześnie jest potwierdzeniem udanej rejestracji.
 10. Opiekun poprzez Panel Opiekuna:
  • dodaje członków zespołu wpisując ich dane (imię i nazwisko, e-mail);
  • załącza pliki ze skanami zgód udział na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni; osoby powyżej 16 roku życia same podpisują zgody);
  • załącza plik ze skanem oświadczenia Dyrekcji Szkoły o majątkowych prawach autorskich do materiałów, w tym do muzyki i animacji, wykorzystanych w produkcji filmu;
  • tworzy indywidualny dostęp do Panelu Ucznia dla każdego członka zespołu konkursowego.
 11. Wzór zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie ucznia poniżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Wzór zgody na udział w konkursie powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 13. Zespoły są zobowiązanie do zapoznają się z dokumentami umożliwiającymi wzięcie udziału w projekcie, które są zamieszczone na stronie konkursu.
 14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań oraz przesłanie do Organizatora konkursu raportu z realizacji zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Zespoły konkursowe realizują następujące zadania: 
  • Zadanie 1. BUDOWA ZESPOŁU, PODZIAŁ ZADAŃ
  • Zadanie 2. WYBÓR TEMATU I ANALIZA PROBLEMU
  • Zadanie 3. PRODUKCJA FILMOWA (WYBÓR SPOSOBU REALIZACJI, HARMONOGRAM DZIAŁAŃ, SCENARIUSZ, OPIS REALIZACJI FILMU
  • Zadanie 4. FILM
  • Zadanie 5. PROMOCJA FILMU
  • Zadanie 6. WYMAGANE DOKUMENTY
 3. Konkurs kończy się przesłaniem przez zespół konkursowy raportu z realizacji zadań oraz filmu konkursowego.

REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. Zespoły w ramach konkursu wykonują kolejne zadania zgodnie z PLANEM DZIAŁAŃ. Raport z realizacji zadań oraz film przesyłane są do Organizatora za pośrednictwem strony konkursu.
 2. Wszystkie zadania opisane są na stronie konkursu w zakładce PLAN DZIAŁAŃ, który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 3. Terminy przesłania raportów są określone w TERMINARZU dostępnym na stronie konkursu.
 4. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora tj. Fundację BOŚ. Sędziowie oceniać będą raporty z realizacji poszczególnych etapów. Każdy z sędziów działa niezależnie.
 5. Raporty z etapów tworzą uczniowie w PANELU UCZNIA. Natomiast opiekun przesyła raport do oceny w PANELU OPIEKUNA.
 6. Za cały raport można uzyskać 1000 punktów.
 7. Punktacja dla poszczególnych zadań konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w PLANIE DZIAŁAŃ):
  • Zadanie 1. BUDOWA ZESPOŁU, PODZIAŁ ZADAŃ – 60 punktów
  • Zadanie 2. WYBÓR TEMATU I ANALIZA PROBLEMU – 140 punktów
  • Zadanie 3. PRODUKCJA FILMOWA (WYBÓR SPOSOBU REALIZACJI, HARMONOGRAM DZIAŁAŃ, SCENARIUSZ, OPIS REALIZACJI FILMU) – 250 punktów
  • Zadanie 4. FILM – 450 punktów
  • Zadanie 5. PROMOCJA FILMU – 100 punktów
  • Zadanie 6. WYMAGANE DOKUMENTY – zadanie niepunktowane
 8. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 3 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.
 9. Końcowa ocena raportu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego pomniejszona o naliczone punkty karne za nieterminowe przesłanie raportu.
 10. Klasyfikowane będą tylko te zespoły konkursowe, które zrealizują wszystkie zadania.
 11. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

FILMY

 1. Nagranie można zrealizować w w dowolnej technice filmowej. Celem filmu jest  przedstawienie zasad działania instalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) znajdujące się w okolicach szkoły biorącej udział w konkursie lub w każdym innym miejscu. Film może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy.
 2. Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 min (wyłączając napisy początkowe i końcowe).
 3. Zamieszczone filmy powinny być w formacie mp4.
 4. Wielkość pliku z filmem nie powinna przekraczać 100 MB.
 5. Film powinien być także zamieszczony w serwisie YouTube lub na innych stronach internetowych z linkiem podanym w raporcie.
 6. Osoby występujące w filmie muszą podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby poniżej 16 roku życia musi zostać podpisana przez opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 8. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku osoby powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 9. Skany zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie należy dołączyć do raportu z wykonywanych zadań.
 10. Oryginały zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób występujących w filmie należy przesłać na adres Organizatora nie później niż 5 dni roboczych po terminie składania raportów.
 11. Filmy nie mają być reklamą lub antyreklamą żadnego producenta lub marki, mają przedstawić zasady działania OZE oraz podkreślić ich korzyści dla środowiska i gospodarstwa domowego.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Warunkiem przystąpienia Zespołu do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • zespół przesyłający film jest jego autorem;
  • autorom filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
  • prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;
  • zespół autorski filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Zespół);
  • film nie został wykonany na odpłatne zlecenie;
  • film nie został zrealizowany przy udziale członków Zespołu Sędziowskiego oraz pracowników Organizatora;
  • film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).
 2. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, obejmujące następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź nazwy Zespołu Konkursowego jako autora utworu pierwotnego.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie:
  • oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
  • nienaruszalności treści i formy;
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  • nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2-4.

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski: 
  • Trzy nagrody główne za zdobycie najwyższych wyników, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy wyróżnienia, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 2. Łączna pula nagród wynosi 5 tys. zł.
 3. Nagrody przyznawane są: 
  • Członkom Zespołów Konkursowych.
  • Opiekunowi Zespołu.
 4. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 5 osób.
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 8. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 9. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.
 10. Opiekun Zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 5 do Regulaminu).
 2. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników Konkursu) na stronie internetowej konkursu oraz w materiałach prasowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
 4. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone z konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.